Gebruiksvoorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 

Deze website, evenals de websites (www.aomdafoundation.com; www.aomda.org; www.aomda.be) (hierna de “Website” genoemd), worden beheerd door en zijn eigendom van Ons, American Overseas Memorial Day Association Foundation ASBL (een vennootschap opgericht conform de wetten van België, met maatschappelijke zetel gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Almaplein 3 bus 7, ingeschreven onder het nummer 0403.086.468).

 

Het gebruik van de Website is onderworpen aan de hierna vermelde algemene voorwaarden (hierna de “Algemene Voorwaarden” genoemd).

 

1.Aanvaarding

 

Door de Website of zijn inhoud (hierna de “Inhoud” genoemd) te openen, te raadplegen of te downloaden, door gegevens te publiceren op of up te loaden naar de Website, door de diensten die worden aangeboden door de Website (hierna de “Diensten” genoemd) te gebruiken of door ieder ander gebruik van de Website en van zijn Inhoud, hetzij als geregistreerd of niet-geregistreerd gebruiker, verklaart de bezoeker (hierna “u” genoemd) dat hij de Algemene Voorwaarden gelezen heeft en aanvaardt.

 

Als u de leeftijd van meerderjarigheid in uw land nog niet bereikt hebt (m.a.w. indien u minderjarig bent), verklaart u tegenover Ons dat u hiervoor de vereiste toestemming hebt gekregen van een ouder of een wettelijke voogd, en dat uw ouder of wettelijke voogd deze Algemene Voorwaarden gelezen heeft en aanvaardt. Indien u de Website gebruikt in naam van een entiteit, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om de Algemene Voorwaarden te aanvaarden in naam van deze entiteit.

 

Indien u niet instemt met het voorgaande, mag u de Website niet gebruiken.

 

2.Gebruik van en toegang tot de Website in het algemeen

 

U stemt ermee in de Website, de Inhoud en de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en met alle geldende wetten, geen inbreuken te plegen op rechten van derden (inclusief privacy en intellectuele eigendomsrechten), alleen naar de Website te surfen via de interface die door Ons ter beschikking wordt gesteld, de gegevensstromen van en naar de Website niet te verstoren of niets te doen dat een impact heeft op de prestaties van de Website en geen data van de Website te delven, in te zamelen of te gebruiken voor illegale doeleinden en in het bijzonder met de intentie om Ons of anderen schade te berokkenen, in diskrediet te brengen, te pesten of te benadelen.

 

3.Registratie

 

Om bepaalde functies van de Website te gebruiken, moet u mogelijk registratiegegevens verstrekken en/of inloggen. Tijdens de registratieprocedure moet u een geldig e-mailadres en een telefoonnummer invullen, evenals een wachtwoord dat u in de toekomst zult gebruiken om in te loggen op uw account (hierna de "Inloggegevens” genoemd). Zodra u de registratieprocedure met succes hebt uitgevoerd, sturen wij een e-mail naar het adres dat u geregistreerd hebt om te bevestigen dat uw account geactiveerd werd.

 

Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de Website, de Inhoud of de Diensten zijn dat alle registratiegegevens die u verstrekt nu en in de toekomst waarheidsgetrouw, correct, actueel en volledig zijn, dat u zich niet voordoet als iemand anders en dat uw registratie, alle gegevens met betrekking tot uw registratie (inclusief, maar niet beperkt tot de Inloggegevens) en alle activiteiten via uw account van u persoonlijk zijn en blijven. U mag deze niet bekendmaken aan of ter beschikking stellen van anderen, u bent verantwoordelijk voor het in stand houden van de vertrouwelijkheid ervan en moet elk ongeoorloofd gebruik ervan onmiddellijk aan Ons melden. Verzuim om het voorgaande na te leven kan resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw registratie.

 

4.Inhoud op de Website publiceren

 

Een van de belangrijkste doelen van de Website is om u toe te laten gemakkelijk Inhoud te publiceren (inclusief, maar niet beperkt tot literaire en artistieke werken zoals tekst en beelden, feiten, opmerkingen en afbeeldingen die opgenomen worden in artikels, klankopnames, uitzendingen, typografische instellingen, films, muziek, toneelstukken, data, databanken en broncode). Via de Website kunt u Inhoud creëren en publiceren met behulp van de data die u vindt op deze Website, uw eigen data en/of data van andere bronnen en/of door de Website te koppelen aan andere websites.

 

U erkent dat de data die u publiceert mogelijk beschermd zijn door rechten (inclusief eigendoms- en intellectuele eigendomsrechten) van derden en dat websites van derden die u koppelt aan de Website mogelijk eigen Algemene Voorwaarden en/of een eigen privacy-beleid hebben. U moet deze zorgvuldig lezen en controleren en mag op geen enkele manier Inhoud creëren die deze rechten, Algemene Voorwaarden en/of beleidslijnen overtreedt. U mag geen Inhoud publiceren met data afkomstig van andere bronnen dan de Website, behalve als deze data afkomstig zijn van een wettelijk toegestane bron en publiekelijk toegankelijk zijn. Als de brondata niet publiekelijk toegankelijk zijn, moet u alle nodige toestemmingen vragen van alle derden die rechten hebben met betrekking tot deze data.

 

U mag aan de Website geen Inhoud toevoegen die in strijd is met de geldende wetten, en in het bijzonder Inhoud (inclusief verklaringen) die volgens Ons beledigend, ongepast of lasterlijk is.

 

5.Gebruik van door u gepubliceerde Inhoud

 

Hoewel u het auteursrecht behoudt van alle data of Inhoud die u aanlevert of publiceert, geeft u Ons door uw bijdrage een niet-exclusief, eeuwigdurend, overdraagbaar, kosteloze, wereldwijde licentie met mogelijke sublicenties om deze Inhoud te gebruiken voor alle doeleinden en via alle media (inclusief het recht om deze te bewerken, aan te passen of te wijzigen). U erkent ook dat we niet hoeven te vermelden dat u Inhoud hebt geproduceerd. U erkent dat wij niet garanderen dat de Inhoud die u hebt aangeleverd of onderdelen ervan gepubliceerd zullen worden op de Website. U geeft Ons de toestemming om de Inhoud te gebruiken voor de Diensten, om de Inhoud toe te voegen aan de Website, te publiceren en beschikbaar te stellen voor andere gebruikers van de Website op het internet en via zoekmachines op het internet, om andere gebruikers toe te laten om kopieën ervan te raadplegen, te downloaden, af te drukken en op te slaan, ook via andere websites die eigendom zijn van of beheerd worden door Ons of Onze partners.

 

U erkent dat wij niet verplicht zijn om de Inhoud op de Website te modereren en niet aansprakelijk zijn voor het gebruik van de door u aangeleverde Inhoud, maar dat wij het recht voorbehouden om alle informatie die verstuurd of ontvangen wordt via de Website te monitoren en dat wij te allen tijde kunnen beslissen om de door u geleverde Inhoud te publiceren, te weigeren, te blokkeren, op te schorten, te wijzigen of te verwijderen.

 

Het gebruik van uw persoonlijke informatie is onderworpen aan het Privacybeleid dat beschikbaar is op deze website.

 

6.Klachten over auteursrecht

 

Als u van mening bent dat uw auteursrecht geschonden wordt, kunt u dit via e-mail melden aan contact@aomda.org. Uw claim moet de volgende informatie bevatten en moet ingediend worden in het Engels: (i) een elektronische of fysieke handtekening van de persoon die gemachtigd is om op te treden als of voor de eigenaar van het auteursrecht, (ii) een beschrijving van het werk waarvan het auteursrecht volgens u werd overtreden, (iii) een beschrijving van de plaats op de Website van het materiaal dat volgens u misbruikt werd om Ons toe te laten het materiaal te lokaliseren, (iv) uw contactgegevens (adres, telefoonnummer en e-mailadres), (v) een verklaring door u dat u begrijpt dat u volgens de geldende wetgeving mogelijk aansprakelijk bent voor alle schadevergoedingen, inclusief kosten en advocatenkosten, indien u opzettelijk en wezenlijk foutieve verklaringen aflegt over de gemelde inbreuken op het materiaal of de activiteit en (vi) een verklaring door u dat u te goeder trouw denkt dat het betwiste gebruik niet toegestaan is door de houder van het auteursrecht, zijn agent of de wet.

 

7.Mededelingen door Ons aan u

 

Door te registreren op de Website aanvaardt u dat wij u commerciële en niet-commerciële mededelingen kunnen sturen via e-mail, sms, kennisgevingen of andere soorten berichten. Om u uit te schrijven en deze berichten niet meer te ontvangen, kunt u zich te allen tijde terugtrekken door uw registratie-instellingen te wijzigen of de instructies vermeld in de mededeling die wij naar u stuurden na te leven.

 

8.Donaties

 

Via de Website kunt u donaties doen aan Ons (hierna “Donatie” genoemd). Door een Donatie te doen, stemt u ermee in dat u de Donatie doet als een blijk van vrijgevigheid en goede wil, zonder in ruil van Ons verplichtingen, tegenprestaties of engagement te verwachten, dat deze Donatie onherroepelijk en onvoorwaardelijk is en dat wij ze naar eigen goeddunken mogen gebruiken, behoudens de verplichting om de Donatie te gebruiken voor doeleinden die binnen het toepassingsgebied van Onze activiteiten vallen. We geven geen garanties over de fiscale aftrekbaarheid van de Donatie in uw grondgebied.

 

Alle betalingen van Donatie via de Website worden verwerkt door Onze betaalaanbieder PayPal. Door te bevestigen dat u wenst door te gaan met uw Donatie, stemt u in met de algemene voorwaarden van PayPal en geeft u PayPal de toestemming om fondsen te innen via die provider van uw krediet- of debetkaart.

 

9.“Price of Freedom Award” patchprogramma

 

De Website verwijst naar een “Price of Freedom Award” patchprogramma om toekomstige generaties te engageren door schoolkinderen aan te moedigen om Memorial Day-plechtigheden bij te wonen, meer te leren over de Amerikaanse oorlogsslachtoffers en via jaarlijkse bezoeken aan lokale lagere scholen (in België). Gelieve de relevante pagina van de Website te raadplegen voor meer details. De deelname aan het vermelde programma is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en de bijkomende Algemene Voorwaarden die elders op de Website vermeld zijn. Door in te schrijven voor het Price of Freedom Award patchprogramma verklaart u dat u de toepasselijke bijkomende Algemene Voorwaarden gelezen en aanvaard hebt en alle relevante toepasselijke wetten zult naleven.

 

10.Sentinelprogramma

 

Om zijn activiteiten te bekrachtigen, gebruikt de Website een Sentinelprogramma. Gelieve de relevante pagina van de Website te raadplegen voor meer details. De deelname aan het vermelde programma is onderworpen aan de Algemene Voorwaarden en de bijkomende Algemene Voorwaarden vermeld op de Website. Door in te schrijven voor het Sentinelprogramma verklaart u dat u de toepasselijke bijkomende Algemene Voorwaarden gelezen en aanvaard hebt en alle relevante toepasselijke wetten zult naleven.

 

Door deel te nemen aan het Sentinelprogramma stemt u ermee in dat uw deelname een onvoorwaardelijke blijk van vrijgevigheid en goede wil is en dat u in ruil geen verbintenissen, tegenprestaties of engagementen van Ons verwacht. Voor uw deelname aan het Sentinelprogramma ontvangt u van Ons een Bewijs van Waardering en wordt u als “Sentinel” vermeld op de relevante pagina van de Website.

 

Het vermelde bewijs is herroepelijk, niet-overdraagbaar en niet-verhandelbaar, geeft u geen rechten met betrekking tot het graf van de militair waarvoor het wordt uitgereikt en blijft te allen tijde Onze exclusieve eigendom. U verbindt zich ertoe te allen tijde de wettige eigenaar van het bewijs te blijven.

 

11.Garanties met betrekking tot de Inhoud

 

De toegang tot de Website en de Inhoud en uw gebruik ervan gebeuren op uw eigen risico. Wij stellen de Website en de Inhoud te uwer beschikking als dienstverlening en in de toestand waarin zij zich bevinden, zonder enige garantie.

 

We geven geen garanties met betrekking tot de nauwkeurigheid, de volledigheid, de doeltreffendheid, de actualiteit of de volgorde van de Inhoud, noch beweren wij of garanderen we dat de Inhoud of de Website betrouwbaar, actueel of foutloos zijn of vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten. U moet door de sector erkende software gebruiken om virussen in alle downloads op te sporen en onschadelijk te maken. U gebruikt deze software op vrijwillige basis en mag er alleen op vertrouwen op basis van een onafhankelijke evaluatie van de toepasselijkheid, nauwkeurigheid, volledigheid, doeltreffendheid en actuele status ervan met betrekking tot uw specifieke noden en toepassingen.

 

De Website kan links bevatten naar of gebruik maken van Websites van derden en kan links bevatten naar informatie, materialen, mededelingen of andere inhoud van derden (hierna gezamenlijk de “Inhoud van Derden” genoemd) of deze gebruiken. De Website kan ook referenties, producten, processen, diensten, informatie, data, opmerkingen, programma’s, handelsnamen, handelsmerken, producenten of leveranciers bevatten. We hebben geen zeggenschap over de Inhoud van Derden. De vermelde data worden alleen weergegeven om het gebruiksgemak te verhogen. De aanwezigheid ervan op de Website of in de Inhoud betekent of impliceert geen goedkeuring, sponsoring of aanbeveling ervan, noch een band van Ons ermee en wij zijn niet verantwoordelijk of aansprakelijk hiervoor of leggen hierover geen verklaringen af en geven geen garanties hierover.

 

We, inclusief al Onze leden, zijn niet aansprakelijk en wijzen, in zoverre dit bij wet is toegestaan, uitdrukkelijk alle garanties af, hetzij uitdrukkelijk of impliciet, wettelijke of andere, evenals alle aansprakelijkheid voor alle schade die voortvloeit uit het gebruik van, de verwijzing naar of het vertrouwen op de Inhoud. Wij formuleren geen goedkeuringen, aanbevelingen, bekrachtigingen, garanties of waarborgen, inclusief, maar niet beperkt tot uitdrukkelijke of impliciete garanties voor verhandelbaarheid, het niet-overtreden van rechten van derden of geschiktheid voor een specifiek gebruik of doel van de Website, de Inhoud of de Diensten.

 

We streven ernaar een snelle en accurate Website aan te bieden die goed presteert. Wij en Onze leden geven echter geen garanties en zijn niet aansprakelijk voor verliezen veroorzaakt door storingen in de prestaties van de Website, o.a. ten gevolge van gebeurtenissen waarover wij geen redelijke controle hebben, zoals, maar niet beperkt tot brand, overstromingen, stakingen, aardbevingen, grondverschuivingen en andere onverwachte gebeurtenissen of natuurrampen.

 

12.Eigendom van de Website en van de Inhoud

 

U erkent en aanvaardt dat, uitgezonderd wanneer de Algemene Voorwaarden het tegengestelde vermelden, de Website, de Inhoud en de Diensten, inclusief zonder enige beperking alle intellectuele eigendomsrechten op handelsmerken, dienstmerken, ontwerpen, teksten, grafische voorstellingen, foto’s, informatie, data, software, methodes, uitvindingen, klankbestanden, andere bestanden en de selectie en ordening ervan, en inclusief de account die u gebruikt om toegang te krijgen tot de Website, Onze eigendom zijn of het voorwerp uitmaken van een licentie waarover wij beschikken en overal ter wereld beschermd zijn door wetten op de auteursrechten. Al dergelijke rechten met betrekking tot de Website en alle Inhoud zijn voorbehouden.

 

Behalve indien anders vermeld in de Algemene Voorwaarden, verleent uw gebruik van de Website, de Inhoud of de Diensten u geen rechten met betrekking tot de Website, de Inhoud of de Diensten of geen rechten om dergelijke rechten te creëren, noch geven zij u het recht om intellectuele eigendommen op te eisen waarop u geen recht had voor u voor het eerst inlogde op de Website.

 

Uw licentie om de Website, de Inhoud en de Diensten te gebruiken is beperkt tot het raadplegen ervan, het delen, kopiëren en herverspreiden, aanpassen, remixen, aanpassen en uitbreiden ervan, op alle media of in alle vormen op voorwaarde dat u Ons als bron vermeldt, een link naar de Website voorziet en aangeeft of wijzigingen werden aangebracht, dat u dit op een billijke manier doet en uitsluitend voor niet-commerciële doeleinden, in overeenstemming met de Algemene Voorwaarden en andere Algemene Voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van de Website of van andere door Ons verleende diensten, dat u op geen enkele manier suggereert dat wij u of uw gebruik goedkeuren en dat u geen wettelijke Algemene Voorwaarden oplegt of technologische maatregelen gebruikt die anderen verhinderen om deze licentie te gebruiken.

 

13.Stopzetting van (de toegang tot) de Website en/of wijzigingen aan de Website

 

U erkent Ons recht om de Website (of een deel ervan), inclusief de Inhoud en de Diensten, stop te zetten, te wissen, te bewerken of te wijzigen, en uw toegang tot of de registratie op de Website te allen tijde te beëindigen zonder kennisgeving en naar eigen goeddunken.

 

14.Aansprakelijkheidsbeperking

 

WIJ, NOCH ONZE LEDEN, NOCH ANDERE PARTIJEN (AL DAN NIET BETROKKEN BIJ DE CREATIE, DE PRODUCTIE, DE INSTANDHOUDING OF DE LEVERING VAN DE WEBSITE), EN/OF HUN FUNCTIONARISSEN, VRIJWILLIGERS, BESTUURDERS, WERKNEMERS, AANDEELHOUDERS OF AGENTEN, ZIJN IN GEEN GEVAL AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE, INCLUSIEF EN ZONDER ENIGE BEPERKING, DERVING VAN GEBRUIK, VAN INKOMSTEN, VAN REËLE OF GERAAMDE WINST, VAN ACTIVITEITEN, VAN CONTRACTEN, VAN GOODWILL OF REPUTATIE, VAN GERAAMDE BESPARINGEN, VAN SCHADEVERGOEDINGEN OF CORRUPTIE VAN DATA, HETZIJ IN EEN CONTRACTUELE VORDERING, EEN AANSPRAKELIJKHEIDSKLACHT (INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT NALATIGHEID) OF ANDERE DIE VOORTVLOEIT UIT OF OP ENIGERLEI WIJZE VERBONDEN IS MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, DE DIENSTEN, DE INHOUD OF DE INFORMATIE OPGENOMEN IN OF TOEGANKELIJK VIA DE WEBSITE, INCLUSIEF ZONDER ENIGE BEPERKING ALLE SCHADE VEROORZAAKT DOOR OF RESULTERENDE UIT UW VERTROUWEN IN DE VAN ONS AFKOMSTIGE INFORMATIE, OF DIE HET GEVOLG IS VAN VERGISSINGEN, WEGLATINGEN, ONDERBREKINGEN, VERWIJDEREN VAN BESTANDEN OF E-MAILS, FOUTEN, DEFECTEN, VIRUSSEN, VERTRAGINGEN IN DE WERKING OF DE TRANSMISSIE OF GEBREKKIGE PRESTATIES, AL DAN NIET VEROORZAAKT DOOR OVERMACHT, COMMUNICATIEFOUTEN, DIEFSTAL, VERNIETIGING OF ONGEOORLOOFDE TOEGANG TOT ONZE BESTANDEN, PROGRAMMA’S OF DIENSTEN. ONZE AANSPRAKELIJKHEID, ZOWEL CONTRACTUEEL, OP HET VLAK VAN GARANTIES EN BENADELING (INCLUSIEF NALATIGHEID, HETZIJ ACTIEF, PASSIEF OF TEN LASTE GELEGD), PRODUCTAANSPRAKELIJKHEID, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ANDERE THEORIEËN, DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE, KAN IN GEEN GEVAL HOGER ZIJN DAN DE EVENTUELE VERGOEDING DIE U AAN ONS BETAALT (EXCLUSIEF DONATIES) VOOR DE TOEGANG TOT OF HET GEBRUIK VAN DE WEBSITE.

 

15.Schadevergoeding

 

U stemt ermee in Ons en Onze filialen, aannemers, dienstverleners, leveranciers, licentiegevers en consulenten en hun respectieve functionarissen, bestuurders, werknemers, vrijwilligers en agenten te verdedigen, te vergoeden en schadeloos te stellen tegen alle dreigende of reële vorderingen, schadevergoedingen, kosten, rechtszaken, aanspraken, aansprakelijkheden, transacties en onkosten (inclusief en zonder enige beperking de redelijke advocatenkosten) die voortvloeien uit of verband houden met uw gebruik van de Website (inclusief het publiceren, opslaan en verzenden van de Inhoud op of via de Website), van de Inhoud of van de Diensten of uw inbreuken op de Algemene Voorwaarden of de rechten van derden.

 

16.Nietigheid

 

Indien een bepaling van de Algemene Voorwaarden als onwettig, nietig of om het even welke reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, wordt enkel deze bepaling beschouwd als onbestaande zonder dat dit een invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. Afstand van een clausule uit de Algemene Voorwaarden zal niet worden beschouwd als een bijkomende of blijvende afstand van deze voorwaarde of van andere Algemene Voorwaarden of bepalingen.

 

17.Algemene bepalingen

 

Wij behouden Ons het recht voor om de Algemene Voorwaarden te allen tijde te wijzigen door de bijgewerkte versie te publiceren op de Website met vermelding van de datum van de geldige versie. U moet de Algemene Voorwaarden controleren bij elk nieuw bezoek en wordt geacht de wijzigingen die op u van toepassing zijn vanaf uw eerste bezoek na de wijziging te hebben gelezen, ermee in te stemmen en ze te aanvaarden.

 

De Algemene Voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel (België) zijn bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website, de Inhoud en de Diensten.