Privacybeleid

PRIVACYBELEID

 

BELANGRIJK: DOOR GEGEVENS IN TE VOEREN EN/OF DEZE WEBSITE TE GEBRUIKEN STEMT U ERMEE IN DAT ALLE PERSOONSGEGEVENS DIE U INVOERT VERWERKT MOGEN WORDEN OP DE MANIER EN VOOR DE DOELEINDEN BESCHREVEN IN DIT PRIVACYBELEID.

 

Dit privacybeleid (hierna het “Privacybeleid” genoemd) beschrijft de huidige beleidslijnen en praktijken met betrekking tot Persoonsgegevens die manueel of via de websites (www.aomdafoundation.com; www.aomdafoundation.org; www.aomda.org; www.aomda.be) (hierna de “Website” genoemd) worden ingezameld. De Website wordt beheerd door Ons, American Overseas Memorial Day Association Foundation ASBL (een onderneming naar Belgisch recht), met maatschappelijke zetel gevestigd te 1200 Sint-Lambrechts-Woluwe, Almaplein 3 bus 7, ingeschreven onder het nummer 0403.086.468, en de Persoonsgegevens die via deze Website worden ingezameld zullen door Ons worden beheerd.

 

1.Aanvaarding

 

Door de Website of zijn inhoud (hierna de “Inhoud” genoemd) te openen, te raadplegen of te downloaden, door gegevens te publiceren op of up te loaden naar de Website, door de diensten die worden aangeboden door de Website (hierna de “Diensten” genoemd) te gebruiken of door ieder ander gebruik van de Website en van zijn Inhoud, hetzij als geregistreerd of niet-geregistreerd gebruiker, verklaart de bezoeker (hierna “u” genoemd) dat hij het Privacybeleid gelezen heeft en het aanvaardt.

 

Als u de leeftijd van meerderjarigheid in uw land nog niet bereikt hebt (m.a.w. indien u minderjarig bent), verklaart u tegenover Ons dat u hiervoor de vereiste toestemming hebt gekregen van een ouder of een wettelijke voogd, en dat uw ouder of wettelijke voogd dit Privacybeleid gelezen heeft en het aanvaardt. Indien u de Website gebruikt in naam van een entiteit, verklaart en garandeert u dat u gemachtigd bent om het Privacybeleid te aanvaarden in naam van deze entiteit.

 

Indien u niet instemt met het voorgaande, mag u de Website niet gebruiken.

 

2.Inzameling van Persoonsgegevens

 

In het Privacybeleid verwijst “Persoonsgegevens” naar de door u verstrekte informatie die mits redelijke inspanningen gebruikt kan worden om u te identificeren (zoals voornaam, familienaam, geslacht, titel of functie, geboortedatum, stad, staat, postcode, adres, locaties, e-mailadres, telefoonnummer en internetprotocol van computer of mobiele apparaten of andere unieke identificatiecodes van toestellen).

 

Door de Website of zijn Inhoud te openen, te raadplegen of te downloaden, door gegevens te publiceren op of up te loaden naar de Website, door de Diensten te gebruiken die worden aangeboden door de Website of door ieder ander gebruik van de Website en van zijn Inhoud, hetzij als geregistreerd of niet-geregistreerd gebruiker, geeft u Ons de toestemming om Persoonsgegevens in te zamelen, te verwerken en te delen met anderen binnen het kader van en met het oog op Onze activiteiten.

 

U bent niet verplicht Ons Persoonsgegevens te bezorgen en u kunt de overdracht ervan te allen tijde weigeren. Indien u ervoor opteert om Ons geen Persoonsgegevens te bezorgen, moet u er zich bewust van zijn dat wij u geen diensten kunnen aanbieden waarvoor de inzameling van uw Persoonsgegevens vereist is.

 

3.Privacybeleid van derden

 

U erkent dat het voor het gebruik van de Website, de Inhoud of de Diensten soms nodig is om het privacybeleid van derden te aanvaarden, vooral in het kader van het innen van gelden via de Website. Wij wijzen u erop dat wij de PayPal-diensten gebruiken en dat het relevante Privacybeleid hier beschikbaar is en van toepassing is op alle informatie die u invoert tijdens het betalingsproces via de Website. Wij zullen uw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer en bedrag van de schenking ontvangen van PayPal met het oog op de verwerking van uw schenking en het uitreiken van een ontvangstbewijs.

 

4.Correspondentie en kennisgevingen

 

Indien u correspondentie naar Ons opstuurt via e-mail, post of via andere communicatiemiddelen, zullen wij deze correspondentie en de daarin vermelde informatie mogelijk bewaren en deze informatie gebruiken om uw vragen te beantwoorden en/of kennisgevingen aan u te bezorgen. Als u zich bij Ons registreert voor huidige of toekomstige nieuwsbrieven of als u uw e-mailadres aan Ons doorgeeft zonder u uit te schrijven, erkent en aanvaardt u ook dat wij u correspondentie kunnen sturen over diverse onderwerpen zoals evenementen, nieuwe initiatieven, fondsenwerving, vrijwilligerswerk of vacatures (indien deze laatste zich voordoen).

 

Indien u geen correspondentie of kennisgevingen van Ons wenst te ontvangen, kunt u zich uitschrijven volgens de procedure vermeld in de correspondentie of door Ons te contacteren met behulp van de onderstaande informatie.

 

5.Informatie ontvangen van andere bronnen

 

We beschikken mogelijk over gegevens over u die afkomstig zijn van andere bronnen dan uzelf, zoals publiek toegankelijke bronnen, en zullen deze gegevens combineren met informatie waarover we al beschikken om Onze bestanden bij te werken, uit te breiden en te analyseren en u diensten te verstrekken die interessant zijn voor u. Wanneer u de Website, de Inhoud of de Dienst opent vanop een mobiel toestel wordt mogelijk een unieke identificatieaccount geopend die gekoppeld wordt aan dat mobiele toestel. We kunnen deze informatie over u ophalen en ze koppelen aan uw mobiel toestel en uzelf.

 

We zullen dergelijke informatie van derden uitsluitend gebruiken voor het specifieke doel waarvoor ze aan Ons werd bezorgd.

 

6.Analyses en volledige informatie

 

U erkent dat wij via de Website, de Inhoud of de Dienst alle data kunnen inzamelen voor analytische doeleinden, bv. via Google Inc. en dat deze data mogelijk algemene en/of niet-persoonlijke en/of statistische gegevens over u bevatten. Deze informatie kan bestaan uit (i) gegevens over websitetrafiek, (ii) duur van de toegang tot bepaalde inhoud en (iii) informatie over toegang tot hyperlinks via de Website. Ze kan gebruikt worden om een overzicht te maken van de volledige demografische gegevens, voorkeuren en gebruiksgewoonten van de gebruikers van de Website om Ons toe te laten Onze diensten te optimaliseren en te richten. We kunnen deze informatie groeperen in totale data die Ons toelaten om de Diensten voor u te optimaliseren en te richten of om ze te verzenden op een manier waardoor u niet geïdentificeerd wordt voor derden.

 

7.Cookies, webbeacons en andere traceringstechnologieën

 

Net als bij vele andere websites, softwarediensten en mobiele toepassingen, zamelen wij via het gebruik van “cookies,” “webbeacons,” en andere traceringstechnologieën bepaalde informatie en data in om de Diensten te verbeteren, om de functionaliteiten van de Website te verbeteren (bv. prompts voor user-ID en wachtwoord, registraties van evenementen), om data over de trafiek naar de Website, de Diensten en de Inhoud te koppelen en om routineonderhoud van het systeem uit te voeren. (Cookies zijn kleine blokjes data die door websites en softwarediensten gebruikt worden om herhaalde gebruikers te identificeren, het aanloggen op en de toegang tot een softwaredienst of website te vergemakkelijken voor de gebruiker en het gebruik van de softwaredienst of website te vereenvoudigen. Webbeacons zijn transparante pixelafbeeldingen die gebruikt worden om informatie in te zamelen over het gebruik van de website, antwoorden op e-mails en tracering.) Cookies, webbeacons en andere traceringstechnologieën kunnen worden gebruikt in een interne of externe context samen met Onze dienstverleners. We kunnen ze ook gebruiken in het kader van e-mails die u aan Ons verstuurt. De Diensten kunnen ook technische informatie inzamelen over bezoeken aan de Website, bv.: domeinnamen en hostnamen, IP-adressen, informatie over browser en besturingssysteem, clickstreampatronen, toegangsgegevens, user-agent, HTTP referrer, laatste URL opgevraagd door de gebruiker, client-side en server-side clickstream.

 

Bij het aanloggen op de Website wordt u gevraagd om het gebruik van cookies te aanvaarden. U mag dit weigeren. Wanneer u doorgaat met het aanloggen op de Website, stemt u er echter onvoorwaardelijk mee in dat cookies getraceerd en opgeslagen worden. U kunt de latere inzameling van cookies te allen tijde weigeren door de relevante instellingen in uw webbrowser aan te passen of door u uit te schrijven door Ons te contacteren via de hierna vermelde informatie. Wanneer u de cookies uitschakelt of zich uitschrijft, kunnen wij u echter niet langer de diensten verstrekken waarvoor de inzameling van de cookies noodzakelijk is.

 

8.Beperkingen op het gebruik van Persoonsgegevens

 

In zoverre het tegendeel niet vermeld is in het Privacybeleid, zullen wij zonder uw uitdrukkelijke toestemming geen Persoonsgegevens delen met andere bedrijven, organisaties en individuen buiten Onze organisatie, Onze leden en Onze AOMDA- filialen, behalve indien wij dit nodig achten om de naleving van het Privacybeleid of de Voorwaarden gepubliceerd op de Website af te dwingen, of om Ons, Onze Website en zijn Inhoud, Onze Diensten, Onze rechtmatige belangen en/of de rechtmatige belangen van andere gebruikers van de Website of het publiek te beschermen zoals vereist of toegestaan bij wet (bv. met het oog op het opsporen, voorkomen of op een andere manier aanpakken van fraude, beveiligingsproblemen of andere problemen) of om de wettelijke verplichtingen na te leven die Ons worden opgelegd of de correcte uitvoering van de Diensten en/of het beheer van de Website te waarborgen. In deze gevallen kunnen wij Persoonsgegevens doorgeven aan externe dienstverleners die deze moeten kennen en op voorwaarde dat de data door deze derden naar behoren beveiligd worden in Onze naam.

 

9.Beveiliging van Persoonsgegevens door Ons

 

Wij leven de Belgische wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens na. De verwerking van gegevens werd gemeld aan de Belgische Commissie voor de bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer. We leveren alle redelijke inspanningen, waaronder het implementeren van veiligheidsmaatregelen die wij geschikt achten en overeenstemmen met de industriële normen (bv. firewalls en coderingstechnologie) om de privacy, de nauwkeurigheid en de betrouwbaarheid te garanderen van de Persoonsgegevens die door u werden verstrekt en om verlies, misbruik, ongeoorloofde toegang, bekendmaking, wijziging en vernietiging ervan te vermijden. Alle Persoonsgegevens die wij inzamelen over u worden gebruikt voor het doel waarvoor ze werden ingezameld of dat door u werd toegestaan in overeenstemming met het Privacybeleid en de toepasselijke voorwaarden.

 

Aangezien geen enkel protocol voor databeveiliging onfeilbaar is, garanderen wij de veiligheid van Onze systemen of databanken niet, noch kunnen wij garanderen dat Persoonsgegevens die wij verzamelen over u niet gehackt, onderschept of op een andere manier bekendgemaakt zullen worden zonder toestemming. Wanneer u informatie aan Ons bezorgt en met Ons communiceert, gebeurt dat bijgevolg steeds op uw eigen risico. Met name uw communicaties met Ons via e-mail of post mogen over het algemeen niet als veilig worden beschouwd, behalve indien wij u melden dat specifieke veiligheidsmaatregelen werden genomen voor u de informatie verzond. Wij verzoeken u geen gevoelige informatie te versturen of te posten via deze middelen.

 

10.Internationale gegevensoverdrachten

 

Onze activiteiten zijn van internationale aard. U stemt ermee in dat uw Persoonsgegevens die wij inzamelen door Ons worden overgedragen, verwerkt, opgeslagen en/of geopend in andere landen dan het land waarin ze oorspronkelijk werden ingezameld, met name in gebieden buiten de Europese Economische Ruimte en Zwitserland, waar wij (of Onze dienstverleners) actief zijn. In dergelijke gevallen zullen wij de Persoonsgegevens beschermen zoals beschreven in het Privacybeleid en zullen wij maatregelen treffen om de wettelijke verplichtingen na te leven die in deze gebieden van toepassing zijn om de gepaste beveiliging van de Persoonsgegevens te garanderen.

 

We wijzen erop dat wij lid zijn van AOMDA Foundation, een organisatie zonder winstoogmerk met maatschappelijke zetel gevestigd in Washington DC 20005, 1090 Vermont Avenue, N.W., VS en ingeschreven in Washington DC als een 501c3 liefdadigheidsorganisatie (hierna “AOMDA USA” genoemd), die verantwoordelijk is voor de verwerking van de persoonsgegevens die ze van Ons ontvangt en u aanvaardt dat uw Persoonsgegevens die wij inzamelen overgemaakt kunnen worden aan AOMDA USA.

 

Wij verklaren dat AOMDA USA voor alle verdere overdrachten het EU-VS privacyschild naleeft en zich ertoe verbindt alle Persoonsgegevens ontvangen uit lidstaten van de Europese Unie te gebruiken in overeenstemming met de principes die gelden onder het privacyschild, inclusief de aansprakelijkheidsbepalingen voor verdere overdrachten. Met betrekking tot de Persoonsgegevens die ontvangen of overgedragen werden in overeenstemming met het privacyschild is AOMDA USA onderworpen aan de handhavingsbevoegdheden van de U.S. Federal Trade Commission en kan de organisatie in bepaalde situaties verplicht worden om persoonsgegevens bekend te maken bij legitieme verzoeken van overheden om te voldoen aan de vereisten op het vlak van nationale veiligheid of toepassing van de wet.

 

11.Toegang tot data en correcties

 

U kunt uw persoonsgegevens te allen tijde gratis raadplegen, corrigeren of wissen door met Ons contact op te nemen zoals hieronder aangegeven. Bij ontvangst van uw schriftelijk verzoek en van informatie die Ons toelaat om uw relevante Persoonsgegevens te identificeren, worden deze door Ons geregistreerde of verwerkte Persoonsgegevens aan u meegedeeld, gewist of gecorrigeerd (en de correcties worden gemeld aan alle externe ontvangers). U erkent echter dat verzoeken om Persoonsgegevens te wissen of te corrigeren onderworpen zijn aan de geldende verplichtingen op het vlak van juridische en ethische rapportering of documentbewaring. U mag bijgevolg niet verwachten dat al uw Persoonsgegevens op uw verzoek volledig verwijderd worden uit de databanken of voor het verleden gecorrigeerd worden.

 

12.Websites van derden

 

Dit Privacybeleid is alleen van toepassing op de Website, de Inhoud en de Diensten en op de inzameling, het gebruik en de bekendmaking van persoonlijke informatie door Ons. Indien links of interfaces naar andere websites worden weergegeven op de Website, inclusief social media sites zoals Facebook, LinkedIn, Twitter en andere, moet u zich ervan bewust zijn dat u door te klikken op deze links terechtkomt op websites van derden, waardoor u dan onderworpen bent aan het eigen privacybeleid van deze derden. Hoewel wij de bescherming van uw privacy ondersteunen en u aanmoedigen om deze beleidslijnen zorgvuldig te lezen, wijzen wij uitdrukkelijk elke aansprakelijkheid bij het gebruik van websites van derden af.

 

13.Nietigheid

 

Indien een bepaling van het Privacybeleid als onwettig, nietig of om om het even welke reden onuitvoerbaar wordt beschouwd, wordt enkel deze bepaling beschouwd als onbestaande zonder dat dit een invloed heeft op de geldigheid en afdwingbaarheid van de resterende bepalingen. Afstand van een clausule uit het Privacybeleid zal niet worden beschouwd als een bijkomende of blijvende afstand van deze voorwaarde of van andere voorwaarden of bepalingen.

 

14.Algemene bepalingen

 

Wij behouden Ons het recht voor om het Privacybeleid te allen tijde te wijzigen door de bijgewerkte versie te publiceren op de Website met vermelding van de datum van de geldige versie. U moet het Privacybeleid controleren bij elk nieuw bezoek en wordt geacht de wijzigingen die op u van toepassing zijn vanaf uw eerste bezoek na de wijziging te hebben gelezen, ermee in te stemmen en ze te aanvaarden.

Het Privacybeleid is onderworpen aan het Belgisch recht. Alleen de rechtbanken van Brussel (België) zijn bevoegd voor geschillen die voortvloeien uit of verband houden met het gebruik van de Website, de Inhoud en de Diensten.

 

15.Onze contactgegevens

 

Alle verzoeken, vragen of twijfels over Persoonsgegevens en/of over dit Privacybeleid moeten aan Ons worden gericht via de volgende contactgegevens:

 

American Overseas Memorial Day Association Foundation VZW

p/a Almaplein 3, b. 7

1200 Brussel, België

E-mail: contact@aomda.org